Določitev leta pred investicijo pri poslovnem načrtu

Moderator: mstepec

Odgovori
tgorisek

Določitev leta pred investicijo pri poslovnem načrtu

Odgovor Napisal/-a tgorisek »

Kako pripravimo poslovni načrt v primeru, da je investicija že izvedena v letu 2007 in se celotni učinek investicije že kaže v bilanci uspeha za leto 2008? Ketero leto vzamemo za leto pred investicijo in katero leto vzamemo za leto po investiciji (za javni razpis 123 PRP - kmetije)?
tgorisek

Re: Določitev leta pred investicijo pri poslovnem načrtu

Odgovor Napisal/-a tgorisek »

Glede na to, da je na razpis mogoče kandidirati tudi za že izvedene naložbe in so torej nekateri opravičljivi stroški lahko nastali že od 1. januarja 2007 dalje, se pri prikazu zmogljivosti kmetijskih gospodarstev, pri izračunu vrednosti tržne proizvodnje ter pri pripravi finančnega toka zastavlja vprašanje, katero leto v preglednicah prikazovati kot leto, ki se nanaša na stanje PRED oziroma BREZ naložbe ter katero je leto PO oziroma Z naložbo.

Osnovno pravilo je, da se pri prikazu zmogljivosti (zemljišč, zgradb, mehanizacije…) PRED naložbo upošteva stanje pred izvedbo naložbe, če je ta predmet poslovnega načrta, oziroma trenutno stanje, če pretekle naložbe niso predmet sofinanciranja s sredstvi razpisanega ukrepa, ali se bo naložba izvajala po vložitvi vloge.

Pri izračunu vrednosti tržne proizvodnje ter pri finančnem toku se stanje BREZ naložbe nanaša na zaključeno leto pred letom oddaje vloge na javni razpis. V primeru, da na dejansko stanje v tem letu že vplivajo naložbe, ki so predmet sofinanciranja in so bile izvedene že leto ali več pred tem zaključenim letom, je potrebno dejansko stanje korigirati – zmanjšati za učinke te naložbe. Korekcijo je potrebno obrazložiti. V primeru kmetijskih gospodarstev, kjer so izračuni opravljeni na temelju knjigovodskih listin, je potrebno priložiti izkaz poslovnega izida ter obrazložiti, katere postavke so korigirane glede na učinke že izvedenih naložb in za koliko.

Četudi je naložba zaključena že pred oddajo vloge na javni razpis, se kot leto zaključka šteje planirano leto vložitve zadnjega zahtevka. V finančni tok na stran prihodkov od vključno leta oddaje vloge vnesemo predvideno dinamiko po posameznih letih ekonomske dobe.

Pri pripravi finančnega toka so prihodki v zaključenem letu pred letom oddaje vloge torej korigirani za morebitne učinke že izvedenih sofinanciranih naložb in to leto je obravnavano kot leto BREZ naložbe. Po drugi strani pa investicijska vlaganja, čeprav so bila morda izvedena že v preteklih letih, vnesemo v leto oddaje vloge skupaj z vlaganji, ki jih v tem letu še načrtujemo, v prihodnjih letih pa še preostala vlaganja po načrtovani dinamiki.
Odgovori

Vrni se na “Kmetije in gospodarske družbe”