Prevzem, združitev kmetij, površine, obveznosti

Moderatorji: llipovsekmtratnik

Odgovori
bpremrl

Prevzem, združitev kmetij, površine, obveznosti

Odgovor Napisal/-a bpremrl »

Kmetija A je ekološka kmetija (v letu 2015 je podaljšala obveznost EK) in je letošnje leto 4. leto v EK obveznosti. V septembru letos je bila kmetija A prodana stranki B. Stranka B ima svojo kmetijo na drugi lokaciji (oddaljeno 30 km), kjer obdeluje njive in travnike, redijo nekaj goveda in uveljavljajo le PP in ni ekološka kmetija.

Stranka A je vse svoje imetje, kmetijsko gospodarstvo in kmetijska zemljišča prodala stranki B. Stranka B ima tudi svojo kmetijo B, kjer bo prodala le hišo, medtem ko hlev in kmetijska zemljišča ostanejo v lasti stranke B. Stranka B se bo preselila na naslov kmetije A, kjer bo obdelovala celotno kupljeno kmetije ter poleg tega še vse neekološke površine od prejšnje kmetije, ki jih je obdržala.  Ker se bo stranka B preselila na naslov kmetije A, predvidevam, da bo stranka B morala prevzeti KMG MID stranke A, medtem ko se bo pa KMG MID od stranke B spremenil v G-MID, ker bo v hlevu še vedno nekaj živali. Živali na lokaciji B in na lokaciji A. Če bo stranka B morala prevzeti KMG MID od stranke A ( po novem bo prijavljena in živela na naslovu A, kjer naj bi bilo gospodarstvo), bo verjetno morala prevzeti tudi obveznost ukrepa EK, ki bo izpolnjena z zaključkom leta 2019. Ali stranka B lahko ne prevzame EK obveznosti od stranke A? Če ne prevzame obveznosti od stranke A, potem mora stranka A vrniti vsa sredstva EK pridobljena od leta 2015 naprej. Ali bo te obveznosti morala poravnati stranka A, ki nima nobenega imetja več in se seli v stanovanje? Ali bodo obveznosti prešle na novega nosilca kmetije stranko B in bo on moral vračati sredstva?

Ali je slučajno kakšna možnost, razen seveda višja sila, da stranka A zaključi letos z obveznostjo EK in hkrati nov lastnik ne prevzame obveznosti EK za eno leto 2019 in ne vrača sredstev?

Stranka A ima 5,8 ha ekoloških površin, stranka B pa 9 ha neekoloških površin v subvencijah 2018. Če stranka B vključi v letu 2019 v ukrep EK poleg 5,8 ha še 9 ha svojih površin na novo, ali bo vseh 9 ha zemljišč, ki so na novo, v preusmeritvi oziroma ali bo celotna kmetija v preusmeritvi, ker je več kot 50 % povečanje? Če bi prevzel obveznost EK kmetije A 5,8 ha in pridružil še 9 ha zemljišč kmetije B  neekoloških zemljišč, bi se verjetno obravnavalo kot prevzem nove petletne obveznosti z zaključkom EK ukrepa dec. 2023.

Stranka B bo verjetno postala nov nosilec kmetije A letos v novembru. Na koga bo pripravljena odločba OMD, ki naj bi bila izdana v dec. 2018 ali jan. 2019?

Če stranka B v letu 2019 prenese in  izpolni obveznosti od stranke A (obdeluje in uveljavlja EK za vse površine od stranke A, medtem ko za svoje prejšnje površine uveljavlja le PP) in postane za eno leto delna ekološka kmetija, me zanima, če se bodo pri obtežbi, ki jo mora zagotoviti za ekološko kmetovanje (vsaj 0,2 oz. 0,5 GVŽ/ha) upoštevale vse živali iz G-MID-a (neekološki del kmetije) in iz KMG MID-a ekološki del kmetije?

V primeru, da ne bo zagotovil zadostne obtežbe v letu 2019 ali sledi, da ne bodo izplačana EK plačila za leto 2019 in hkrati BO izpolnjena 5 letna obveznost EK: ali se to obravnava kot, da NE BO izpolnjena 5-letna obveznost in bo kljub temu vračal sredstva EK za pet let nazaj, ker je imel v letu 2019 premajhno obtežbo (sredstva, ki jih niti ni pridobila oseba B, vendar oseba A od leta 2015 naprej).
bpremrl

Re: Prevzem, združitev kmetij, površine, obveznosti

Odgovor Napisal/-a bpremrl »

Prevzem KMG-MID
Ista oseba (stranka B) ne more biti nosilec dveh KMG-MID-ov, razen če je oseba hkrati tudi nosilec KMG v postopku izbrisa ali s sklepom sodišča do dokončanja zapuščinskega postopka. Če stranka B prevzame KMG-MID stranke A (postane nosilec), s tem prevzame tudi obveznosti, ki jih ima ta KMG-MID, torej v konkretnem primeru obveznost EK. Prevzeta obveznost se, razen v primeru priznane višje sile, ne more zaključiti pred iztekom trajanja prevzete obveznosti. Ali gre za primer višje sile, se odloča za vsak primer posebej na podlagi oddane vloge za priznanje višje sile.

V predstavljenem primeru imamo premalo podatkov, da bi lahko sklepali, ali obstajajo razlogi za priznanje višje sile. Priloga 1 Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18 in 65/18 - Uredba KOPOP, EK, OMD) opredeljuje višjo silo. Priporočamo, da preverite, če se vaš primer lahko uvrsti v katero od kategorij, ki se jih na podlagi Uredbe KOPOP, EK, OMD priznava kot višjo silo, npr:
I. Primeri višje sile ali izjemnih okoliščin za ukrepe KOPOP, EK in OMD se upoštevajo zlasti naslednji primeri višje sile ali izjemnih okoliščin:
14. sprememba obsega kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu, vrste dejanske rabe ali načina kmetovanja neodvisno od upravičenca.
II. Smrt ali dolgotrajna nezmožnost člana kmetije za delo
III. Razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva

V primeru razlastitve velikega dela kmetijskega gospodarstva se šteje, da je razlaščen velik del, če je razlastitvi podvrženih najmanj 30 odstotkov kmetijskih površin, ki morajo biti ob nastopu primera višje sile ali izjemne okoliščine vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

S prevzemom KMG-MID se na novega nosilca prenesejo tudi vse obveznosti v primeru morebitnih vračil iz preteklih let. Če stranka B ne prevzame KMG-MID-a stranke A, lahko prevzame le njene obveznosti. Predajo obveznosti KOPOP ali EK upoštevamo samo, če stari upravičenec izpolni obrazec "Zmanjšanje ali prenos površin, vključenih v ukrep KOPOP oziroma EK v predhodnem letu, za leto XXXX" (odvisno od leta), novi upravičenec pa obrazec podpiše. Če omenjeni obrazec ne obstaja, ne gre za predajo obveznosti in bi se v tem primeru stranki A štelo kot neupravičeno zmanjšanje površin.

Povečanje površin
Če se površine vključene v EK povečajo za več kot 20 % glede na vstopno površino, se stranki določi nova vstopna površina in tudi nova petletna obveznost. V preusmeritvi (PEK) so samo nove površine, stare pa ohranijo status EK.

Izplačila
Odločbe o izplačilih upravičenih sredstev se izdajo na nosilca KMG-MID v času izdaje odločbe.

Obtežba pri ukrepu EK
1. odstavek 17. člena Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 se glasi: »1. Neekološko rejene živali so lahko na kmetijskem gospodarstvu pod pogojem, da se redijo v enotah, kjer so zgradbe in zemljišča jasno ločeni od enot, kjer pridelujejo v skladu s pravili za ekološko pridelavo, ter pod pogojem, da gre za drugo živalsko vrsto.«

Iz zapisanega sledi, da živali iste vrste (npr. ovac) ni mogoče rediti ekološko in hkrati neekološko na istem KMG, četudi gre za od matičnega KMG ločen G-MID. Za upoštevanje obtežbe travojedih živali v ekološki reji na hektar trajnega travinja morajo biti na KMG vse travojede živali iste vrste v ekološki reji.

Če je na KMG, ki v okviru ukrepa EK uveljavlja plačilo za trajno travinje, obtežba travojedih živali na hektar površin trajnega travinja manjša od predpisane za več kot 0,1 GVŽ na ha trajnega travinja, se plačilo za trajno travinje v okviru ukrepa EK v tekočem letu zavrne.

Pri ukrepu ekološko kmetovanje se obtežba s travojedimi živalmi računa na hektar trajnega travinja, na katerem se uveljavlja zahtevek za ekološko kmetovanje. Upravičenec lahko odda zahtevek EK na trajnem travinju, vendar za trajno travinje zaradi prenizke obtežbe ne pridobi plačila. Če imajo površine certifikat, se to ne obravnava kot površinska kršitev. Upravičenec tako ohrani obseg obveznosti na nivoju vstopne površine.
Odgovori

Vrni se na “EKOLOŠKO KMETOVANJE (2015-2020)”