Ločeno računovodstvo - struktura podatkov in dokazila

Moderatorji: bgricarpzajc

Odgovori
pzajc
Prispevkov: 0
Pridružen: 08 Dec 2020, 14:55

Ločeno računovodstvo - struktura podatkov in dokazila

Odgovor Napisal/-a pzajc »

Spoštovani.

Prosimo, da nam za namen ustrezne in pravilne izvedbe vodenja ločenega računovodstva v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in v skladu s četrto točko prvega odstavka 25. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 navedete in pojasnite vrsto ter strukturo podatkov, ki morajo biti vključeni v sistem ločenega računovodstva. Prosimo, da natančno navedete katere računovodske postavke mora upravičenec voditi ločeno za namen projekta in po kakšnem ključu je potrebno deliti podatke (postavke), ki se nanašajo tako na projektne aktivnosti kot tudi na redno poslovanje upravičenca (npr. osnovna sredstva).

Ker je vprašanje izredno aktualno in ker smo v času, ko morajo imeti upravičenci že vzpostavljen (ali vsaj nastavljen) sistem vodenja ločenega računovodstva, vas naprošamo za urgenten odgovor, saj bodo le na ta način upravičenci lahko preverili ali je njihov način vodenja ločenega računovodstva ustrezen, oziroma ga je potrebno še prilagoditi.

Najlepša hvala za vaš odgovor.
pzajc
Prispevkov: 0
Pridružen: 08 Dec 2020, 14:55

Re: Ločeno računovodstvo - struktura podatkov in dokazila

Odgovor Napisal/-a pzajc »

Spoštovani.

Po uskladitvi podatkov s pristojno vsebinsko službo AKTRP, vam na podlagi vašega spodnjega vprašanja posredujemo naslednji odgovor.

Splošno-pravna podlaga:
Vlagatelj (potencialni upravičenec) je v skladu z obstoječo zakonodajo dolžan voditi poslovne knjige v skladu z veljavnimi Računovodskimi standardi in Pravili skrbnega računovodenja, davčno zakonodajo ter v skladu z interno sprejetimi in zapisanimi pravili poslovanja "organizacije".

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013 morajo upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi v izvajanju operacij, za katere se povračajo upravičeni in dejansko nastali izdatki, voditi ločeno računovodstvo ali drugo ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo.

Ločeno računovodstvo oz. vodenje ločene računovodske evidence je obveznost vlagatelja, ki se je prijavil na javni razpis, ki v skladu s citirano Uredbo to od vlagatelja zahteva.
Posledično se potenicalni upravičenec zavezuje vse poslovne dogodke, ki so vezani na predmet upravičenja iz ukrepa, računovodsko evidentirati ločeno od ostalega rednega poslovanja.

PRAVILNOST, AŽURNOST, POPOLNOST in ZAKONITOST KNJIŽENJA, je odgovornost vlagatelja (potencilanega upravičenca).

Namen: ločenega vodenja evidenc za projekt je, da je v vsakem trenutku možen izpis iz poslovnih evidenc, s čimer se zagotavlja pregled nad porabo sredstev in revizijska sled.

Ločena računovodska evidenca mora omogočiti sledljivost vseh poslovnih dogodkov, ki izkazujejo spremembe in stanja na kontih:
- sredstev in obveznosti do njihovih virov
- odhodkov, ( stroškov ) in prihodkov
vezanih na „projekt ali operacijo“, ki je predmet vloge.

Poslovni dogodki, vezani na predmet javnega razpisa, so del poslovnih knjig vlagatelja oz. organizacije.
Skupaj s preostalimi poslovnimi dogodki (drugi projekti, redno poslovanje, itd.) predstavljajo celotno poslovanje vlagatelja.

Način organiziranja ločenega ročunovodstva posameznega vlagatelja, je v skladu s poznavanjem računovodske stroke in glede na
- različne pravno-organizacijske oblike vlagateljev,
- različne računovodske in informacijske sisteme vlagateljev,
stvar odločitve posameznega vlagatelja. V praksi se ločeno računovodstvo zagotavlja z uporabo različnih razlikovalnih  parametrov kot so na primer; npr. stroškovno mesto (SM), stroškovni nosilec, razlikovalni konti, projekt, ipd.

Notranji računovodski sistem vlagatelja mora temeljiti na dosledno uporabljenih in objektivno upravičenih načelih stroškovnega računovodstva, na način, ki omogoča pregled in nadzor nad stroški in prihodki. 
V primeru posrednih stroškov je potrebno le-te ustrezno razdeliti po posameznem stroškovnem mestu* na podlagi preverljivega ključa delitve stroška oz. sodila.
*v kolikor je kot razlikovalni parameter ločenega računovovodstva uporabljeno SM

Rezultat evidentiranja poslovnih dogodkov, na osnovi ločene računovodske kode, je pregled vseh poslovnih dogodkov, ki so vezani le na predmet javnega razpisa
V primeru, da se org. odloči za ločeno računovodstvo na osnovi SM, potem to pomeni, da se na tem SM evidentirajo vsi poslovni dogodki (nabava, zaloge, prodaja, prihodki in odhodki, stroški (direktni in indirektni stroški).

Predložitev dokumentacije; Na osnovi zgoraj zapisanih splošnih usmeritev in na temelju poznavanja računovodske stroke, so vlagatelji pozvani s strani Agencije, k predložitvi računovodske in druge pojasnjevalne dokumentacije, ki strokovnim sodelavcem Agencije omogoča vpogled v izbrane računovodske usmeritve in organizacijo ločenega računovodenja.
V ta namen so vlagatelji pozvani k predložitvi sledeče dokumentacije:

1. Opisna obrazložitev načina ločenega računovodskega spremljanja vseh poslovnih dogodkov, računovodskih usmritev,... vezanih na ukrep, na katerega se vlagatelj prijavlja.

2. Računovodski izpisi (računovodski izpisi iz glavnih in pomožnih računovodskih evidenc; npr. izpisi konto kartice, izpisi iz registra OS, izpisi iz kartic zalog,... ipd, (glede na vsebino poslovanja organizacije in predmeta upravičenja iz javnega razpisa), iz katerih so razvidne knjižbe za ločeno vodene poslovne dogodke evidentiranja sredstev, obveznosti so virov sredstev, stroškov (odhodkov) in prihodkov.

3. Vzorec (oz. shema) knjiženja za vse značilne poslovne dogodke, vezane na ukrep, iz katerega so razvidne sledeče informacije:
- kratek opis posameznega poslovnega dogodka (npr.: odkup, prodaja, vsebina drugih stroškov/odhodkov, vsebina drugih prihodkov ipd….);
- shema knjiženja za vsak naveden poslovni dogodek (konto/protikonto) in morebiten ključ za evidentiranje poslovnega dogodka na izbrano ločeno računovodsko kodo.
- navedba SRS, ki vam predstavlja osnovo za računovodenje zgoraj navedenih poslovnih dogodkov.

4. Izpis Bruto bilanc za obdobje 1.1. - 31.12.:
- le za poslovne dogodke evidentirane na ločeno računovodsko kodo
- za organizacijo kot celoto

Obenem vam sporočamo, da je Agencija, skladno z zadnjim sestankom, na MKGP poslala pobudo za pripravo zloženke/navodila glede dotičnih zahtev iz Uredbe 9.1, skupaj z opredelitvijo posameznih specifik, ki izhajajo iz posameznih podukrepov (M09.1, M16 in M06.4).
Odgovori

Vrni se na “M09 - USTANOVITEV SKUPIN IN ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV (ČLEN 27)”