Gradnje kmetijskih objektov na kmetijskem zemljišču

Moderatorji: rsajemtvavtaradirnbek

Odgovori
rsaje
Prispevkov: 0
Pridružen: 15 Mar 2016, 14:42

Gradnje kmetijskih objektov na kmetijskem zemljišču

Odgovor Napisal/-a rsaje »

Zakaj na kmetijskih zemljiščih ni dovoljena gradnja kmetijskih objektov?
rsaje
Prispevkov: 0
Pridružen: 15 Mar 2016, 14:42

Re: Gradnje kmetijskih objektov na kmetijskem zemljišču

Odgovor Napisal/-a rsaje »

V skladu s 3.ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih je na kmetijskih zemljiščih z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu:OPPN) dopustno načrtovati določene objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.

Z OPPN je na kmetijski namenski rabi (brez spremembe namenske rabe kmetijskega zemljišča) mogoče načrtovati:
a) stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče;
b) stavbe za rejo živali (perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne in podobne stavbe za rejo živali), vključno z objekti za skladiščenje gnoja in gnojevke, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje;
c) stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče, kleti, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka, razen vinskih kleti in zidanic) in stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov (sirarne, sušilnice sadja ipd.);
d) druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije);
e) preselitev kmetijskih gospodarstev v celoti (pri tem velja, da se bo dovoljenje za gradnjo stanovanjskega objekta smelo izdati šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja za načrtovani kmetijski objekt).

Na kmetijskih zemljiščih je gradnja omenjenih objektov mogoča le ob predhodno sprejetem OPPN. V postopek OPPN so lahko vključene pobude zadrug, registriranih za dejavnost kmetijstva, pobude kmetijskih gospodarstev in pobude agrarnih skupnosti, pri čemer morajo izpolnjevati z ZKZ določene pogoje. V primeru kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo, mora biti nosilec te kmetije obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C).

Iskanje lokacij za gradnjo objektov po tem členu je v pristojnosti občin, pri čemer pa velja, da jih je treba načrtovati najprej v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva oziroma zadruge, registrirane za dejavnost kmetijstva, če pa to ni mogoče, jih je treba prednostno načrtovati na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet.

Glede vsebine, priprave in sprejema OPPN se upoštevajo predpisi o prostorskem načrtovanju. Upoštevana so torej temeljna načela prostorskega načrtovanja, v postopek sprejemanja OPPN pa so vključeni vsi nosnici urejanja prostora, ki v smernicah in mnenjih ugotovijo, ali je predlagana ureditev z vidika njihove pristojnosti sprejemljiva ali ne.

Po predlagani ureditvi mora z načrtovanim kmetijskim objektom na kmetijskem zemljišču v lasti Republike Slovenije soglašati upravljavec kmetijskega zemljišča, ki je v lasti Republike Slovenije.
Za vse nadaljnje informacije v zvezi s postopkom priprave in sprejemanja OPPN se obrnite na občino, ki je pristojna za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena na svojem območju.
Odgovori

Vrni se na “Razno”