Sočasna izvedba projektov M16.4 in M9.1

Moderatorji: rtrojokmmele

Odgovori
andrejm
Prispevkov: 0
Pridružen: 06 Mar 2016, 22:30

Sočasna izvedba projektov M16.4 in M9.1

Odgovor Napisal/-a andrejm »

Pozdravljeni.

Prosimo za razlago kako je s kompatibilnostjo izvajanja projektov na podukrepih M16.4 in M9.1 pri istih upravičencih. Na terenu namreč obstaja kar nekaj upravičencev, ki izvajajo oba projekta istočasno. Ker verjamemo, da je v skupnem interesu, da se tovrstni projekti speljejo do konca, bi radi preverili ali za to obstajajo kakšne ovire, omejitve oziroma posebna pravila, ki bi jih bilo potrebno ob tem upoštevati. Še posebej sedaj so projekti povezovanja in združevanja na lokalnem trgu izrednega pomena, zato je pomembno da vsi razumemo pravila in obveznosti na enak način in projekte uspešno zaključimo.

Glede na to da se cilji in namen podukrepov razlikujejo, potemtakem ne prihaja do nevarnosti glede dodeljevanja sredstev za isti namen. Iz tega vidika tudi ne obstajajo potrebe po kakršnem koli dodatnem ločevanju (npr. prihodkov od prodaje) na teh dveh podukrepih, tudi ko potekata istočasno.

Hvala za odgovor in vaše stališče.

Lep pozdrav.

Cilj in namen M16.4

Podpora iz podukrepa Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov je namenjena izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Cilj in namen M9.1

Podpora iz podukrepa je v skladu s 27. členom Uredbe 1305/2013/EU namenjena pokritju stroškov ustanovitve organizacije proizvajalcev iz sektorjev iz 1. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, ter stroškov ustanovitve skupine proizvajalcev iz sektorjev iz 2. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 5. člena te uredbe, s ciljem:

1. prilagajanja proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga;
2. skupnega dajanja blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;
3. oblikovanja skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti, in
4. razvijanja poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranja in pospeševanja procesov inovacij.
mmele
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Mar 2019, 08:02

Re: Sočasna izvedba projektov M16.4 in M9.1

Odgovor Napisal/-a mmele »

Kot ste navedli sta podpori za podukrep 16.4 in 9.1 namenjeni za različne namene in različne cilje podukrepov.

Pomembno je, da se pri podukrepu 16.4 vzpostavi partnerstvo z namenom vzpostavitve novega lokalnega trga oz. kratke dobavne verige, ali pa tudi z obstoječim partnerstvom, ki bo prijavil projekt vzpostavitve novega lokalnega trga. Če isti partnerji sodelujejo tudi v okviru organizacije ali skupine proizvajalcev, potem ne moremo zagotovo trditi, da gre za vzpostavitev novega partnerstva.

Lahko pa se isti vodilni partner prijavi na oba projekta vendar je iz njegovih evidenc je jasno razvidno, da so aktivnosti obeh projektov ločene in se ne prekrivajo.

Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi 2. točko 21. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in 36/19), ki določa, da vodilni partner predložiti izjavo, da bo za transakcije v povezavi z odkupom in prodajo iz šeste alineje prvega odstavka 20. člena vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali ločene knjigovodske evidence v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in predpisanim kontnim okvirom.«

IN

določila tretjega odstavka 16. člena Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18 in 46/19), ki določa, »da upravičenec mora od začetka koledarskega leta po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev za prodajo proizvodov iz sektorja, za katerega je priznan, voditi ločeno računovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavljati evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na prodajo proizvodov iz sektorja, za katerega je priznan, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem.«.
Odgovori

Vrni se na “M16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni”