Ločena računovodska koda za vse transakcije v zvezi z operac

Moderator: ahauptman

Odgovori
mstular
Prispevkov: 0
Pridružen: 18 Feb 2009, 10:04

Ločena računovodska koda za vse transakcije v zvezi z operac

Odgovor Napisal/-a mstular »

Pozdravljeni,

v javnem razpisu za Predelavo piše, da mora vlagatelj ločiti ločeno računovodsko kodo ali ločeno računovodstvo za vse transakcije v zvezi z operacijo (enako je tudi pri ostalih dveh javnih razpisih za klasično in okoljsko akvakulturo).


Če vlagatelj preko javnega razpisa kupi stroje (opremo), s katero bo avtomatiziral del procesa ali transportna sredstva, kako potem v praksi razdeliti stroške.

Primer 1; delavec dela 3 ure na dan s strojem , ki ga kupi po tem javnem razpisu, za katerega mora voditi ločeno knjigovodsko kodo, ostalo dela na strojih, ki jih ima podjetje od prej. Kako voditi strošek dela za to novo opremo?

Primer 2; delavec razvaža predelane ribje izdelke iz obstoječega poslovanja in izdelke, ki jih naredi z novim strojem po tem javnem razpisu s kombijem, ki ga kupi na tem javnem razpisu, kako torej voditi strošek transportnega vozila?


Zadev si v praksi ne znamo razlagati, zato prosim za jasne odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja.


Hvala in lp
bgricar
Prispevkov: 0
Pridružen: 03 Apr 2015, 08:25

Re: Ločena računovodska koda za vse transakcije v zvezi z op

Odgovor Napisal/-a bgricar »

Uredba 1303/2013 v 125. členu 4. odstavek točka b) določa, da morajo upravičenci, vključeni v izvajanje operacij, za katere se vrnejo upravičeni in dejansko nastali izdatki, voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo.

1) Vlagatelj ob nabavi investicijo vpiše v register osnovnih sredstev ali drugo knjigovodsko evidenco skladno s slovenskimi računovodskimi standardi:
NABAVA osnovnega sredstva (to mora biti razvidno v registru osnovnih sredstev):
po SRS (2016) 1.10.:
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve, stroški preizkušanja delovanja sredstva, ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Med nevračljive nakupne dajatve se všteje tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za uporabo.

Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno z državno podporo ali donacijo, se ob pridobitvi izkazuje po nabavni vrednosti. Če ni znana, pa po pošteni vrednosti, povečani za izdatke, ki jih je
mogoče pripisati neposredno pripravljanju sredstva za nameravano uporabo. Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med odložene prihodke in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.


2) Upravičenec mora voditi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo za poslovne dogodke vezane na operacijo (konto, stroškovno mesto, proračunska postavka, drugo) v
skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter
zagotavljati ločeno evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo.
Stroški se spremljajo skladno z opredelitvijo v PSR (Pravila skrbnega računovodenja):
UPORABA osnovnega sredstva z namenom proizvajanja proizvodov oz. storitev:
po PSR 3.7.:
Stroški se pripoznavajo po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih glede na to, kje in zakaj se pojavljajo.

po PSR 3.26.:
Uresničeni stroški se razporejajo po stroškovnih mestih na podlagi knjigovodskih listin o njihovem nastanku. Nekatere stroške je mogoče razporejati na stroškovna mesta neposredno na podlagi knjigovodskih listin, druge pa le na podlagi razdelilnikov stroškov. Kot razdelilniki lahko služijo drugi stvarni podatki (na primer za razdelitev stroškov amortizacije) ali pa so podlaga druga razmerja, ki so v vzročni povezavi s stroški.
V praksi to pomeni:
- Ko nabavite osnovno sredstvo mora biti v knjigovodskih evidencah (registru osnovnih sredstev) jasno razvidno, da je bilo osnovno sredstvo v celoti ali delno pridobljeno s podporo (uporabite analitiko, npr. stroškovno mesto ali stroškovni nosilec ali vir financiranja).
- Ko osnovno sredstvo uporabljate morate stroške, povezane z obratovanjem osnovnega sredstva z namenom proizvodnje poslovnih učinkov (stroški materiala, storitev, dela, drugi stroški…) ločeno prikazovati (knjižiti), da je iz knjigovodskih evidenc razvidno, kateri stroški ter v kakšni višini so povezani z obratovanjem (proizvajanjem) tega osnovnega sredstva. Če stroškov ni mogoče direktno pripisati (npr. električna energija, zavarovanje, plače zaposlenih…) morate določiti sodila, na podlagi katerih boste splošne stroške razporejali po ključih na izbrano analitiko. Tudi v tem primeru se pri knjiženju v glavno knjigo poslužite analitike, npr. stroškovno mesto ali stroškovni nosilec ali vir financiranja.

Ločeno knjigovodsko spremljanje mora zagotavljati izpis kartice za izbrano operacijo oz. osnovno sredstvo, kjer so posebej prikazani vsi stroški, ki so povezani le z operacijo oz. osnovnim sredstvom.
Odgovori

Vrni se na “RIBIŠTVO 2014-2020”