poročanje

Moderatorji: rzgajnardfemec

Odgovori
mojcav
Prispevkov: 0
Pridružen: 28 Okt 2014, 13:31

poročanje

Odgovor Napisal/-a mojcav »

Ali ima prejemnik sredstev iz tega razpisa (fizična oseba z dopolnilo dejavnostjo) kakšne obveznosti glede poročanja po izplačilu sredstev?
rzgajnar
Prispevkov: 0
Pridružen: 22 Feb 2016, 14:08

Re: poročanje

Odgovor Napisal/-a rzgajnar »

Obveznosti so vezane na glede vrsto naložbo (mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa, oprema za sečnjo in spravilo lesa, strojna sečnja in spravilo lesa). Če je vlagatelj pridobil opremo za sečnjo in spravilo lesa (vitel, motorna žaga, odrivna deska …) nima obveznosti v zvezi s poročanjem. V primeru, da pridobil sredstva za mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa ali strojna sečnja in spravilo lesa velja spodnja določila:

81. člen

(obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev)

(1) Upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa mora poleg obveznosti iz 106. člena te uredbe po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
1. če gre za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov ali agrarne skupnosti v skladu z zakonom o agrarnih skupnostih:
- pri nakupu mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa, razen za strojno sečnjo, mora v gozdovih v Republiki Sloveniji posekati oziroma spraviti najmanj 1.500 m³ lesa v obdobju treh koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev,
- pri nakupu mehanizacije za strojno sečnjo mora upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji posekati oziroma spraviti najmanj 2.500 m³ lesa letno v treh koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev,
- podprte naložbe v okviru te operacije se morajo uporabljati izključno na gozdni posesti ter v skladu z usmeritvami in ukrepi določenimi v načrtih za gospodarjenje z gozdovi;
2. če gre za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe, se morajo podprte naložbe v okviru te operacije uporabljati izključno na gozdni posesti ter v skladu z usmeritvami in ukrepi, določenimi v načrtih za gospodarjenje z gozdovi.
(2) Dokazila o količini poseka oziroma spravila lesa iz prve in druge alineje 1. točke prejšnjega odstavka, so:
- kopija odločbe ZGS v skladu s predpisom, ki ureja gozdove ali predpisom, ki ureja sanacijo žledu in kopije obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)«, če je upravičenec obveznosti izpolnil v lastnem gozdu,
- kopija odločbe ZGS v skladu s predpisom, ki ureja gozdove ali predpisom, ki ureja sanacijo žledu in kopije obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)« lastnika gozda, kjer je upravičenec obveznosti izpolnil v okviru registrirane dejavnosti ali strojnega krožka in kopija računov, iz katerih mora biti razvidna opravljena količina posekanega oziroma spravljenega lesa ter številka odločbe ZGS o odobritvi poseka,
- popis števca delovnih (obratovalnih) ur na dan poročila iz tretjega odstavka tega člena, pri mehanizaciji za sečnjo in spravilo lesa, ki ta števec tovarniško ima.
(3) Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 1. točke prvega odstavka tega člena na ARSKTRP poročati naslednja tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo skupaj z dokazili iz prejšnjega odstavka pošlje do 15. aprila tekočega leta za preteklo leto. Podrobnejša navodila glede poročila o izpolnjenih obveznostih iz 1. točke prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP.

Link do uredbe: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6926
Odgovori

Vrni se na “Obveznosti upravičenca”