Zahtevek za izplačilo

Moderatorji: rtrojokmmele

Odgovori
matjaz.glavan
Prispevkov: 0
Pridružen: 07 Maj 2019, 09:03

Zahtevek za izplačilo

Odgovor Napisal/-a matjaz.glavan »

Lep pozdrav

sem vodja projekta PRO-PRIDELAVA.

1. Vnos zahtevkov:
1.1 Ali obstajajo navodila za vnos zahtevka preko aplikcaije e-kmetija oziroma ali jih lahko pričakujemo? Namreč, nimam prav nobenega občutka, kako in v kakšni obliki in kakšne način se dodaja dokazila.
1.2 Kdaj bo možno dostopati do vloge za vnos zahtevkov? Ali je to z 'Datumom vlaganja zahtevka od' določenim na odločbi?

2. Časovnice: Priloga 6: Časovnica;
2.1 Koliko teksta se pričakuje pri opisu aktivnosti?
2.2 Ali oddajmo Excel dokumente ali samo podpisane PDF dokumente?
2.3 Kako dokazujemo potne stroške?

3. Dokazila o izvedbi projekta:
3.1 Katera so dokazila o izvedbi pojekta?
3.2 Ali je za opis aktivnosti na projektu dovolj na spletni strani dostopen obrazec v Excel obliki 'Priloga 5: Povzetek prakse projekta EIP'? V 2. razpisu ste dodali še Word 'Poročilo o izvajanju projekta EIP'. Kako je s tem pri razpisih iz 1. razpisa?
3.3 Ali drži, da moramo pri zahtevku priložiti še podisane priloge 1.2 (vsi partnerji), 2 (vodilni prtner), 3.3 (vsi partnerji), 23 - Izjava o obdobju uporabe nove opreme, ter Potrdilo davčnega organa, da DDV,... in Akt o ustanoviti partnerja z področja vartva narave... (mi nimamo takih partnerjev - ga ne prilagamo)?

4. Računi
Ker sem uradno zaposlen na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ima svoj naslov in svojo davčno številko se vsi računi, ki smo jih prejeli od dobaviteljev materiala glasijo na UL Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana in ne Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ki je uradni naziv člana partnerstva kot je razvidno iz Odločbe o pravici do sredstev. Ali so taki računi veljavni, ali lahko to predstavlja problem? In če da, ali imate predlog kako to razrešiti?

dr. Matjaž Glavan
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
mmele
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Mar 2019, 08:02

Re: Zahtevek za izplačilo

Odgovor Napisal/-a mmele »

1.1 Navodil za vnos zahtevkov trenutno še ni, bodo pa objavljena na spletni strani Agencije, ko bodo pripravljena. Zahtevek za izplačilo, kot tudi dokazila, bo možno oddati šele v terminu, ki ga imate določenega v izreku odločbe o pravici do sredstev. Predlaga, da do vnosa zahtevka dokazila pripravljajte in hranite v njihovi izborni obliki.

1.2 Tako je, kot rečeno, bo možno zahtevek in pripradajočo dokumentacijo oddati šele v terminu, ki ga imate določenega v izreku odločbe o pravici do sredstev.

2.1 Vse je sicer odvisno od aktivnosti, ampak načeloma le kratko povzemite kakšno aktivnost ste izvajali. V kolikor bi bil opis preskop, boste pozvani na dodatna pojasnila. Število znakov pri opisu aktivnosti ni omejeno.

2.2 Časovnico je potrebno natisniti in podpisati (ter žigosati v primerih, ko upravičenec do podpore uporablja žig). Časovnice bo potrebno poslati skupaj z zahtevkom za izplačilo in ostalimi dokazili na AKTRP ali pripeti skenirane v aplikacijo za oddajo zahtevkov.

2.3 Če gre za potne stroške iz 1. točke petega odstavka 10. oziroma 32. člena Uredbe in 3. točke 10. poglavja javnega razpisa, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) kopija potnega naloga z navedbo zaposlene osebe na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena, odredbodajalca, podpisov, ipd;
b) kopija obračuna potnega naloga z vsemi priloženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice, ipd.);
c) če gre za službeno potovanje s službenim avtomobilom, se poleg dokazil iz prve in druge alineje te točke priloži račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi goriva iz homologacijskega kartona (kopija Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa za službeni avtomobil, s katerim je bilo opravljeno službeno potovanje);
č) kopija dokazila o namenu in udeležbi službenega potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni službeni poti, ipd.).

3.1 Izvedba projekta je v osnovi razvidna iz poročila o izvajanju projekta (obvezne sestavine poročila so določene v prilogi 5 Uredbe) in dodatno iz dokazil, ki so navedena v 3. odstavku 59. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje ter v poglavju 4.7 in poglavju 14 javnega razpisa.

3.2 Lahko izpolnite Povzetek prakse projekta EIP, ki ste ga navedli in je v Excel obliki, lahko pa tudi tistega, ki je objavljen kot priloga 3 k Javnemu razpisu (vsebina je enaka, je pa ta v Word obliki). Tako kot pri 2. JR je potrebno tudi pri 1. JR k vsakemu zahtevku za izplačilo priložiti poročilo o izvajanju projekta, s tem da je pri 2. JR že pripravljen obrazec, medtem ko so pri 1. JR obvezne sestavine določene v prilogi 5 Uredbe.

3.3 Tako je, kot ste zapisali. Zadnjih treh prilog ni potrebno priložiti v kolikor niso relevantne za vaš projekt oziroma partnerstvo. Pri izjavi 1.2 in 3.3. bi samo opozoril, da morajo to priložiti le tisti člani partnerstva, ki so upravičenci do podpore (uveljavljajo stroške v okviru izvajanja projekta).

4. Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje v 5. odstavku 59. člena določa, da se morajo računi in druga dokazila iz tretjega odstavka istega člena glasiti na člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, razen dokazil iz 9. točke tretjega odstavka tega člena (to je izjema, kjer lahko upravičenec namesto posamezne ponudbe priloži vabilo k dajanju ponudb, katalog ali oglas iz zakona, ki ureja obligacijska razmerja). Torej poleg računov se morajo tudi ostala dokazila (npr. ponudbe) glasiti na posameznega upravičenca, ki bo podporo dejansko prejel.

9. člen Statuta Univerze v Ljubljani z dne 16. 1. 2017 (https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljub ... LO%C4%8CBE), ki je stopil v veljavo dne 11. 2. 2017 opredeljuje, da v pravnem prometu članice univerze uporabljajo ime univerze skupaj z imenom članice univerze.

V 10. členu Statuta je opredeljeno, da je članica Univerze pravna oseba, katere pravna sposobnost je omejena, ko izvaja dejavnost v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega razvojnega in raziskovalnega programa, za katera zagotavlja sredstva Republika Slovenija, oziroma so pridobljena iz evropskih in drugih mednarodnih sodelovanj ter projektov, financiranih iz javnih sredstev. Na podlagi pooblastila univerze nastopa članica pri izvajanju teh dejavnosti v pravnem prometu v imenu in za račun univerze.

V vsa razmerja v zvezi s to dejavnostjo stopa Univerza. Sredstva za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka pridobijo članice univerze iz javnih sredstev preko Univerze, ki bo upravičenec. Pazite, da se bo vsa dokumentacija, računi in vse, kar je podlaga zahtevku za izplačilo, glasilo na Univerzo, če bo ta nastopala kot član partnerstva. AKTRP bo striktno preverjala, na koga so naslovljeni računi, dokazila o plačilu, pogodbe itd.

Članice univerze na podlagi pooblastila univerze vodijo računovodske evidence za poslovne dogodke pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva ter nacionalnega razvojnega in raziskovalnega programa, ki morajo biti ločene od evidenc za poslovne dogodke, kjer samostojno nastopajo v pravnem prometu.
Odgovori

Vrni se na “Zahtevki za izplačilo sredstev”