EIP PROJEKTI - ODGOVORI NA VEČ VPRAŠANJ

Moderatorji: mmelertrojok

Odgovori
bpremrl

EIP PROJEKTI - ODGOVORI NA VEČ VPRAŠANJ

Odgovor Napisal/-a bpremrl »

VPRAŠANJE: Uveljavljanje stroška plače kmeta: kmet, ki sodeluje na projektu je zaposlen in mu vse prispevke plačuje podjetje. Glede na to, da v tem primeru dokazila o plačilu prispevkov ne moremo priložiti nas zanima kaj je potrebno poleg izpolnjene mesečne časovnice priložiti za namen izplačila sredstev? So kakšne posebnosti pri izvajanju projekta v primeru, če je kmet redno zaposlen?

VPRAŠANJE: Prestavitev sredstev: a.) v primeru, da se sredstva za npr. zunanje strokovnjake ne porabijo v zapisanem obdobju, ali se le ta lahko porabijo v naslednjem obdobju z obrazložitvijo in brez posebnega postopka ali je to mogoče le z predhodno odobritvijo? b.) kako je s prestavljanjem sredstev med aktivnostmi in/ali med delovnimi sklopi?

VPRAŠANJE: Neskladja: V kolikor se ob kontroli ugotovijo neskladja kakšen je postopek – se del sredstev ne izplača in se lahko uveljavljajo ponovno pri naslednjem poročanju ali so možne dopolnitve že v slopu istega poročila?

VPRAŠANJE: Mesečna časovnica: v primeru, da zaposleni na projektu v določenem mesecu ne izvede nobene ure, ali se mora oddati ničelna časovnica? Kako je v primeru, če na projektu želi delati oseba, vendar za izvedeno delo ne zahteva plačila – se more prav tako oddati ničelna časovnica?

VPRAŠANJE: Nabava goriva: ali je gorivo upravičen strošek (za namen izvedbe poskusa) in v kolikor da, ali je v primeru, če je znesek pod 25 eur z DDV le ta neupravičen?

VPRAŠANJE: Pravna podlaga za delo na projektu: kot je bilo rečeno na eni izmed delavnic, je aneks k pogodbi zadostna pravna podlaga za izvedbo aktivnosti na projektu za zaposlenega. Ali je dogovor o delu na projektu prav tako možna alternativa?

VPRAŠANJE: Pogodba: Ali vodilni partner prejme kakšno pogodbo s strani sofinancerja in kdaj?
bpremrl

Re: ODGOVORI NA VEČ VPRAŠANJ

Odgovor Napisal/-a bpremrl »

VPRAŠANJE: Uveljavljanje stroška plače kmeta: kmet, ki sodeluje na projektu je zaposlen in mu vse prispevke plačuje podjetje. Glede na to, da v tem primeru dokazila o plačilu prispevkov ne moremo priložiti nas zanima kaj je potrebno poleg izpolnjene mesečne časovnice priložiti za namen izplačila sredstev? So kakšne posebnosti pri izvajanju projekta v primeru, če je kmet redno zaposlen?
ODGOVOR: Višina upravičenih stroškov dela je opredeljena v 6. odstavku 10. člena (podukrep 16.2) oziroma 6. odstavku 32. člena (podukrep 16.5) Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje. Če gre za člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, potem se kmetu stroški dela na projektu priznajo v višini 9,45 EUR na uro opravljenega dela, kar se dokazuje s časovnico. Pri tem ni pomembno, ali je ta oseba v delovnem razmerju pri kakem drugem delodajalcu. Če pa gre za osebo, ki je zaposlena na tej kmetiji, ki je član partnerstva, ali za osebo, ki je za namen izvedbe projekta zaposlena pri članu partnerstva in ni vodja projekta, se ji skladno z 2. alinejo navedenegaodstavka (10. in 32. člena) prizna strošek dela v višini 14 EUR na uro opravljenega dela na projektu. Javni razpis v 14. poglavju določa, da je potrebno v tem primeru k zahtevku za izplačilo priložiti kopijo pogodbe o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi za druge namene in mesečno časovnico, ki je priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

VPRAŠANJE: Prestavitev sredstev: a.) v primeru, da se sredstva za npr. zunanje strokovnjake ne porabijo v zapisanem obdobju, ali se le ta lahko porabijo v naslednjem obdobju z obrazložitvijo in brez posebnega postopka ali je to mogoče le z predhodno odobritvijo? b.) kako je s prestavljanjem sredstev med aktivnostmi in/ali med delovnimi sklopi?
ODGOVOR: V primeru vprašanja pod a) je možna prerazporeditev stroškov znotraj posamezne vrste stroškov na ravni posameznega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, pri čemer se v poročilu o izvajanju projekta to obrazloži (npr. ker se bo neka upravičena aktivnost pričela izvajati kasneje). Če član partnerstva odobrenih sredstev za posamezno vrsto upravičenih stroškov (kot so stroški zunanjih storitev, stroški materiala, stroški dela na projektu, ipd.) ne porabi v celoti v predvidenem obdobju, jih lahko porabi v prihodnjem(-jih) obdobju(-jih). Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi skupno vrednost posameznega zahtevka za izplačilo sredstev (za vse člane partnerstva, ki so upravičenec do podpore), ki je odobrena z odločbo.
Če je v primeru vprašanja pod b) mišljena prerazporeditev med posameznimi vrstami upravičenih stroškov (kot so stroški dela, potni stroški, stroški zunanjih storitev, ipd.), je pred vložitvijo zahtevka, na katerega se ta prerazporeditev nanaša, potrebno pridobiti soglasje ARSKTRP. V skladu s 54. členom ZKme-1 lahko obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti vložite največ dvakrat pred potekom roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev.

VPRAŠANJE: Neskladja: V kolikor se ob kontroli ugotovijo neskladja kakšen je postopek – se del sredstev ne izplača in se lahko uveljavljajo ponovno pri naslednjem poročanju ali so možne dopolnitve že v slopu istega poročila?
ODGOVOR: Ker niste bolj natančno opredelili, kakšno neskladje imate v mislih, težko podamo natančen odgovor. Načeloma pa bodo upravičenci za kakršnakoli neskladja pozvani k uskladitvi oziroma obrazložitvi, kar pomeni, da jim bo že v sklopu istega zahtevka za izplačilo dana možnost, da neskladja oziroma pomanjkljivosti odpravijo, če bo to mogoče. Ali se del sredstev oziroma celotna sredstva ne izplačajo, je odvisno od vrste pomanjkljivosti (če se pomanjkljivost nanaša le na določen strošek, se v primeru, ko upravičenec tega tudi na poziv ne odpravi, zavrne in ne izplača le ta strošek). Če pride do zavrnitve in posledično neizplačila sredstev za določene stroške pri posameznem zahtevku za izplačilo, je ta del sredstev izgubljen in ga ni mogoče ponovno uveljavljati v naslednjih zahtevkih.

VPRAŠANJE: Mesečna časovnica: v primeru, da zaposleni na projektu v določenem mesecu ne izvede nobene ure, ali se mora oddati ničelna časovnica? Kako je v primeru, če na projektu želi delati oseba, vendar za izvedeno delo ne zahteva plačila – se more prav tako oddati ničelna časovnica?
ODGOVOR: Če v zahtevku ne uveljavljate stroškov dela za določen mesec v letu, ker oseba v tem mesecu ni izvedla nobene ure na projektu, potem časovnice ni potrebno prilagati, saj upravičenost stroškov v takem primeru ni potrebno dokazovati. Če gre za to, da dokazujete izvedbo neke aktivnosti, ki je predvidena v projektu, se lahko zgodi, da boste morali med drugim predložiti tudi časovnico, če izvedbe aktivnosti ni mogoče drugače dokazati (zgolj za dokazilo o izvedbi aktivnosti).

VPRAŠANJE: Nabava goriva: ali je gorivo upravičen strošek (za namen izvedbe poskusa) in v kolikor da, ali je v primeru, če je znesek pod 25 eur z DDV le ta neupravičen?
ODGOVOR: Skladno s 5. točko 5. odstavka 10. člena (podukrep 16.2) oziroma 5. točko 5. odstavka 32. člena (podukrep 16.5) Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje so upravičeni tudi stroški materiala, ki je potreben za izvedbo aktivnosti iz 2. in 3. točke prvega odstavka istega člena, kot so semena, sadike, razen sadik trajnih rastlin, fitofarmacevtska sredstva, gnojila, material, potreben za izvedbo meritev ali izdelavo prototipa. Stroški materiala (v skladu s SRS) so stroški surovin, osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih polproizvodov, delov, goriva in maziva. Nakup goriva za izvedbo poskusa je lahko upravičen strošek (za račun v skupni višini več kot 25 EUR z DDV).

VPRAŠANJE: Pravna podlaga za delo na projektu: kot je bilo rečeno na eni izmed delavnic, je aneks k pogodbi zadostna pravna podlaga za izvedbo aktivnosti na projektu za zaposlenega. Ali je dogovor o delu na projektu prav tako možna alternativa?
ODGOVOR: Javni razpis v 14. poglavju določa, da je potrebno v primeru uveljavljanja stroškov dela za zaposlene osebe k zahtevku za izplačilo priložiti kopijo pogodbe o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi za druge namene. Če je dogovor o delu pravni akt, je lahko pravna podlaga za uveljavljanje stroškov dela, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti na projektu.

VPRAŠANJE: Pogodba: Ali vodilni partner prejme kakšno pogodbo s strani sofinancerja in kdaj?
ODGOVOR: Vodilni partner prejme le odločbo o dodelitvi sredstev. Skladno s 57. členom Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje se za upravičene stroške štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta. Z dnem izdaje odločbe se začne obdobje izvajanja projekta. Posamezna obdobja projekta so razvidna iz izreka odločbe, kjer so opredeljeni tudi roki za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev.
Odgovori

Vrni se na “Zahtevki za izplačilo sredstev”