Priloga 3

Moderatorji: rtrojokmmele

Odgovori
andrejm
Prispevkov: 0
Pridružen: 06 Mar 2016, 22:30

Priloga 3

Odgovor Napisal/-a andrejm »

Pozdravljeni.

1. Ali morajo Prilogo 3 "IZJAVA ČLANA PARTNERSTVA, KI JE PREJEMNIK POMOČI DE MINIMIS, GLEDE ENOTNEGA PODJETJA IN ZDRUŽEVANJA POMOČI DE MINIMIS, DA Z DODELJENIM ZNESKOM POMOČI DE MINIMIS V OKVIRU PODUKREPA 16.2 NE BO PRESEŽENA ZGORNJA MEJA POMOČI DE MINIMIS TER INTENZIVNOSTI POMOČI PO DRUGIH PREDPISIH” izpolniti vsi člani partnerstva, ki so upravičeni do podpore ali le tisti, ki bodo prejemali podporo za upravičene stroške iz 3. in 5. točke petega odstavka 10. člena Uredbe, ki se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis? Nekateri od članov partnerstva namreč v sklopu projektnih aktivnosti ne bodo imeli predvidenih stroškov opreme in materiala.

2. Kako se izpolni podatke v tabeli za enotno podjetje (povezana podjetja) za ustanove, ki so v lasti Republike Slovenije?

3. Ali vse ustanove, katerih ustanoviteljica in lastnica je Republika Slovenija, spadajo v kategorijo velikih podjetij in so med seboj preko istega lastnika povezana? Če je tako, so verjetno vsa skupaj že dosegla mejo de minimis 200.000 EUR v treh letih? Kako se torej obravnava državne ustanove z vidika določanja velikosti podjetja in dodeljevanja pomoči po shemi de minimis?

Hvala za odgovore.
mmele
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Mar 2019, 08:02

Re: Priloga 3

Odgovor Napisal/-a mmele »

1. Prilogo 3 Izjava glede enotnega podjetja in združevanja pomoči de minimis izpolnijo tisti, ki bodo prejeli podporo za upravičene stroške iz 3. in 5. točke petega odstavka 10. člena Uredbe.

2. V Prilogi 3 upravičenec do podpore v tabeli navede vsa podjetja ali kmetijska gospodarstva s katerimi je v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij prav tako veljajo za enotno podjetje.

To npr. pomeni, da upravičenec do podpore, ki je ustanovitelj nekega drugega podjetja ali ima pravico imenovati direktorja nekega podjetja ipd., mora tako podjetje vpisati v tabelo. Če je npr. nek zavod, ki ga je ustanovila RS, dalje ustanovil neko drugo pravno osebo (podružnico), potem mora to podružnico vpisati v tabelo.

3. Glede določanja velikosti podjetja je v četrtem odstavku 3. člena Priloge 1 Uredbe 702/2014 določeno, da se podjetje ne more obravnavati kot MSP, če ima en ali več javnih organov neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kapitala ali glasovalnih pravic, razen v primerih iz drugega pododstavka odstavka 2 3. člena Priloge 1 navedene uredbe.

Glede dodeljevanja pomoči po shemi de minimis enotnemu podjetju, ki ne sme presegati 200.000 evrov v katerem koli obdobju treh poslovnih let, se preverja že dodeljena pomoč enotnemu podjetju.
Enotno podjetje v skladu z 2. členom uredbe 1407/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij prav tako veljajo za enotno podjetje.

Agencija preverja višino že dodeljene pomoči de minimisenotnemu podjetju pri Ministrstvu za finance, ki vodi Evidenco dodeljenih državnih pomoči po posameznem prejemniku.
Odgovori

Vrni se na “3. javni razpis - gozdarstvo (datum objave: 8. 11. 2019)”