Nakup stroji in oprema

Moderatorji: rzgajnardfemec

Odgovori
simonse
Prispevkov: 0
Pridružen: 10 Jan 2019, 09:23

Nakup stroji in oprema

Odgovor Napisal/-a simonse »

1. Se pravi upravičenec, kateri ima naložbo v traktor, vitlo in gozdarsko prikolico, nima obveznosti posekati oziroma spraviti najmanj 750 m3 lesa v obdobju treh koledarskih let po zadnjem izplačilu !?
Drži ?

2. Obveznost poseka oziroma spravila najmanj 750 m3 v treh letih je samo pri naložbi v stroje za sečnjo ?

3. Posek gozda je lahko izveden tudi v gozdu, ki ni v lasti upravičenca (kot storitev) ?

Hvala
rzgajnar
Prispevkov: 0
Pridružen: 22 Feb 2016, 14:08

Re: Nakup stroji in oprema

Odgovor Napisal/-a rzgajnar »

1. Upravičenec ima obveznost 750 m3 lesa, ker ima naložbo v mehanizacijo (gozdarski traktor), glejte stolpec meh/oprema v prilogi 1.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/M ... loga_1.pdf

2. Obveznosti so določene v 81. členu Uredbe
Pri nakupu mehanizacije za strojno sečnjo mora upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji posekati oziroma spraviti najmanj 2.500 m³ lesa letno v treh koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev, če upravičenec fizična oseba.

3. Da

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6926
81. člen
(obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev)
(1) Upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa mora poleg obveznosti iz 106. člena te uredbe po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
1. če gre za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, agrarne skupnosti ali skupine lastnikov gozdov:
- pri nakupu mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa, razen za strojno sečnjo, mora v gozdovih v Republiki Sloveniji posekati oziroma spraviti najmanj 750 m³ lesa v obdobju treh koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev,
- pri nakupu mehanizacije za strojno sečnjo mora upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji posekati oziroma spraviti najmanj 2.500 m³ lesa letno v treh koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev,
- podprte naložbe v okviru te operacije se morajo uporabljati izključno na gozdni posesti ter v skladu z usmeritvami in ukrepi določenimi v načrtih za gospodarjenje z gozdovi;
2. če gre za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe, se morajo podprte naložbe v okviru te operacije uporabljati izključno na gozdni posesti ter v skladu z usmeritvami in ukrepi, določenimi v načrtih za gospodarjenje z gozdovi;
3. če gre za skupino lastnikov gozdov, morajo obveznosti iz 1. točke tega odstavka izpolnjevati vsi člani skupine skupaj;
4. skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali vodilni partner, če gre za skupino lastnikov gozdov, mora:
- voditi seznam skupne rabe iz druge alineje 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev in
- o skupni rabi poročati, kot je določeno v prilogi 7 te uredbe.
(2) Dokazila o količini poseka oziroma spravila lesa iz prve in druge alineje 1. točke prejšnjega odstavka, so:
- kopija odločbe ZGS v skladu s predpisom, ki ureja gozdove ali predpisom, ki ureja sanacijo žledu in kopije obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)«, če je upravičenec obveznosti izpolnil v lastnem gozdu,
- kopija odločbe ZGS v skladu s predpisom, ki ureja gozdove ali predpisom, ki ureja sanacijo žledu in kopije obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)« lastnika gozda, kjer je upravičenec obveznosti izpolnil v okviru registrirane dejavnosti ali strojnega krožka in kopija računov, iz katerih mora biti razvidna opravljena količina posekanega oziroma spravljenega lesa ter številka odločbe ZGS o odobritvi poseka,
- popis števca delovnih (obratovalnih) ur na dan poročila iz četrtega odstavka tega člena, pri mehanizaciji za sečnjo in spravilo lesa, ki ta števec tovarniško ima.
(3) Če gre za skupino lastnikov gozdov, se morajo dokazila iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka glasiti na posameznega člana skupine lastnikov gozdov.
(4) Upravičenec mora v skladu s 103. členom te uredbe poročati o izpolnjevanju obveznosti iz 1. točke prvega odstavka tega člena za tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev in o obveznosti iz 4. točke prvega odstavka tega člena za pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.
Odgovori

Vrni se na “Obveznosti upravičenca”