merila za ocenjevanje- štiri vprašanja

Moderatorji: rpakiznlenardic

Odgovori
inabergoj
Prispevkov: 0
Pridružen: 27 Dec 2016, 12:28

merila za ocenjevanje- štiri vprašanja

Odgovor Napisal/-a inabergoj »

1. VPRAŠANJE

V razpisu pravite takole:
V skladu s prvim odstavkom 38. člena uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
Iz zgoraj navedenega razumemo, da predstavlja vstopni prag doseženih 30 točk. Je to pravilna trditev?


2. VPRAŠANJE
V ocenjevalnem listu je navedeno takole pri elementu OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
- reciklaža in uporaba odpadnih surovin.

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata iz Priloge 10 Uredbe. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.6.4. »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za reciklažo in uporabo odpadnih surovin«, ki je priloga prijavnega obrazca.


d) zmanjševanje količine odpadkov:
- zmanjševanje količine odpadkov.

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.5. »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za zmanjševanje količine odpadkov«, ki je priloga prijavnega obrazca.

Zanima nas, kakšna je zahtevana vsebina zgoraj navedenih elaboratov, kot
Dokazila št. D6.6.4 ter Dokazila št. D6.6.5?


3.VPRAŠANJE
V ocenjevalnem listu je navedeno takole pri elementu INOVACIJE
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Zanima nas kakšna je razlika med novim ali izpopolnjenim proizvodom oziroma kaj dikcija izpopolnjeni proizvod podrazumeva?

4.VPRAŠANJE
V ocenjevalnem listu je navedeno takole pri elementu PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE

Naložba, ki prispeva k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, je:

a) naložbe v učinkovito rabo energije:
- naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.2. prijavnega obrazca in se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2. »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov), ki sta prilogi prijavnega obrazca.

Nas konkretno zanima nakup energetsko učinkovite opreme, zato prosimo da nam podate definicijo energetsko učinkovite opreme .
Razumemo da v primeru nakupa energetsko ućinkovite opreme priložimo dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled, je tako?
rzgajnar
Prispevkov: 0
Pridružen: 22 Feb 2016, 14:08

Re: merila za ocenjevanje- štiri vprašanja

Odgovor Napisal/-a rzgajnar »

1. Da.

2. V prijavnem obrazcu je v poglavju D6.6. Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti navedeno, da se elaborat pripravi v skladu s Prilogo 10 Uredbe; to je Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17-popr. in 19/18).

3. Ni podrobnejše razlage, kot je pri merilih za izbor vlog.

4. Za naložbe v nakup energetsko varčnejše opreme se zahteva Energetski pregled.
Odgovori

Vrni se na “Merila za ocenjevanje vlog”